Sektor za ugovaranјe i finansiranјe programa iz sredstava Evropske unije

U Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavlјaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

  1. Odelјenje za pripremu tendera i upravlјanje projektima i ugovorima
  2. Odelјenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
  3. Odelјenje za finansijsko upravlјanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo
  4. Odelјenje za kontrolu kvaliteta
  5. Odsek za koordinaciju horizontalnih poslova IPA
  6. Odelјenje za sprovođenje prvostepene kontrole projekata finansiranih iz IPA komponente prekogranična i transnacionalna saradnja

Odelјenje za pripremu tendera i upravlјanje projektima i ugovorima obavlјa poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za projekte finansirane od strane EU (IPA komponente I, IIb,); pripreme i kontrole tenderske dokumentacije; pripreme i objavlјivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikuplјanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora; prikuplјanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilјu odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odelјenja.                                                    

Odelјenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje obavlјa poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaklјučivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavlјivanja liste dodelјenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilјu zaklјučivanja ugovora; prikuplјanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaklјučenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odelјenja.

Odelјenje za finansijsko upravlјanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo obavlјa poslove: finansijskog upravlјanja, kontrole i računovodstva u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU (IPA komponente I, IIb); planiranja potrebe za finansijskim sredstvima, uklјučujući izradu projekcija gotovinskih tokova; upravlјanja bankovnim računima; prijema i zavođenja faktura i zahteva za plaćanje koje podnose ugovarači; kontrole  (administrativne i na licu mesta) faktura, prateće dokumentacije i izveštaja koje dostavlјaju ugovarači  u cilјu odobrenja plaćanja; praćenja poštovanja rokova za plaćanje; pripreme naloga za plaćanje; odobravanja zahteva za oslobađanje od PDV-a i carine; pripreme kontnog okvira za odgovarajuće računovodstvene operacije i za unošenje operacija u računovodstveni sistem; sravnjivanja računovodstvenih evidencija; pripreme izveštaja;  obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odelјenja.

Za obavlјanje poslova iz delokruga Odelјenja za finansijsko upravlјanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za finansijsko upravlјanje
  2. Grupa za finansijsku kontrolu
  3. Grupa za računovodstvo                                                          

Grupa za finansijsko upravlјanje obavlјa poslove: planiranja potreba za finansijskim sredstvima, uklјučujući izradu projekcija gotovinskih tokova;  praćenja obezbeđivanja nacionalnog sufinansiranja; sprovođenja aktivnosti koje se odnose na izvršenje plaćanja ugovaračima i praćenja poštovanja rokova za plaćanje; upravlјanja bankovnim računima u skladu sa pravilima koja se primenjuju između Sektora i drugih organa državne uprave; pripreme zahteva za finansijska sredstva, deklaracija o troškovima i relevantnih zahteva za plaćanja, kao i propratne dokumentacije koja se podnosi Nacionalnom fondu; vođenja knjige dužnika i obezbeđivanja izvršenja povraćaja nepravilno utrošenih sredstava; obrade i unosa podataka u informacioni sistem; pripreme mesečnih finansijskih izveštaja o izvršenim plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Grupe.                                               

Grupa za finansijsku kontrolu obavlјa poslove: prijema faktura i zahteva za plaćanja i sprovođenja finansijskih provera (administrativnih i na licu mesta); pripreme i kontrole dokumentacije i sprovođenja procedura koje se odnose na oslobađanje od PDV-a i carine; prijema i zavođenja faktura, zahteva za plaćanje i prateće dokumentacije koju dostavlјaju ugovarači; pripreme i po potrebi dostavlјanja dosijea o plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Grupe.                                                           

Grupa za računovodstvo obavlјa poslove: sprovođenja pojedinačnih faza računovodstvenog ciklusa u skladu sa propisima i međunarodno prihvaćenim standardima; pripreme svih dokumenata koja podležu kontroli uklјučujući obrasce za sravnjenje i finansijske izveštaje i po potrebi sprovođenje korektivnih mera; pripreme izveštaja; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i obavlјa druge poslove iz delokruga rada Grupe.

Odelјenje za kontrolu kvaliteta obavlјa poslove: praćenja procesa ispunjavanja uslova za dobijanje i održavanje akreditacije za decentralizovano upravlјanja EU fondovima u okviru Sektora i drugih organa državne uprave;  kontrole kvaliteta dokumentacije koja podleže ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i davanja preporuke za unapređenje dokumentacije koja je predmet kontrole; upravlјanja bazom podataka u vezi sa ex-ante kontrolom; praćenja ostvarivanja uslova za uspostavlјanje sistema upravlјanja EU fondovima bez ex-ante kontrole; učestvovanja u kontroli prijavlјenih signala o nepravilnostima; sprovođenja i praćenja sprovođenja korektivnih mera usled potvrđenih nepravilnosti; evidentiranja odstupanja od pravila EU za sprovođenje javnih nabavki; predlaganja unapređenja i izmena postojećeg sistema upravlјanja i procedura; priprema izveštaje; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odelјenja.

Odsek za koordinaciju horizontalnih poslova IPA obavlјa poslove: upravlјanja rizicima i slabostima interne kontrole; evidentiranja slučajeva odstupanja od standardnih procedura; sprovođenja procedura za praćenje primene preporuka revizije; koordinacije izmena postojećih procedura i izmena u sistemu upravlјanja i kontrole; razvoja lјudskih resursa; pripreme analiza i izveštaja; saradnje sa drugim organima državne uprave u okviru IPA komponente I, a u vezi sa horizontalnim poslovima IPA; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odelјenje za sprovođenje prvostepene kontrole projekata finansiranih iz IPA komponente prekogranična i transnacionalna saradnja, kao kontrolno telo na programima prekogranične i transnacionalne saradnje sa zemlјama članicama Evropske unije u okviru sistema delјenog upravlјanja, obavlјa poslove: kontrole (administrativne i na licu mesta) ispravnosti projektnih troškova korisnika iz Srbije; provere ispravnosti sprovedenih javnih nabavki na projektima; izdavanja deklaracija o ispravnosti prijavlјenih troškova projektnim partnerima; prijavlјivanja nepravilnosti nadležnom državnom organu; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; pripreme izveštaja; obavlјa poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odelјenja.

Dokumenti

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31