Formiran Mobilni tim za inkluziju Roma u Boljevcu

Formiran Mobilni tim za inkluziju Roma u Boljevcu

, 7. oktobar 2020

Projekat „EU podrška unapređenju uslova života Roma“ pružiće Mobilnom timu podršku u pripremi Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Romkinja i Roma, a pored toga biće pripremljena i tehnička dokumentacija za realizaciju stambenih rešenja.

Opština Boljevac je kroz projekat „EU podrška unapređenju uslova života Roma“ formirala Mobilni tim za inkluziju Roma. Opštinskom odlukom je formirano ovo stručno telo Opštinskog veća koje broji sedam članova, među kojima su koordinator za romska pitanja i predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, nacionalne službe za zapošljavanje, obrazovnih i organizacija civilnog društva. Opština je svakoj od institucija i organizacija koje su uključene u rad Mobilnog tima uputila zvaničan dopis da imenuje članove koji će ih predstavljati u radu ovog tela.
Mobilni tim je svojevrsno „vezivno tkivo“ različitih institucija i ustanova koji radi na unapređenju međusektorske saradnje u Boljevcu, a njegov cilj je da obezbedi bolju dostupnost usluga i ostvarivanje prava Romkinja i Roma koji žive na teritoriji opštine.
U narednom periodu, Mobilni tim će raditi na pripremi novog lokalnog akcionog plana (LAP) za socijalnu inkluziju Romkinja i Roma. Do sada su prikupljeni demografski i socio-ekonomski podaci o tri podstandardna romska naselja– Bogovina, Gaj i Lukovo, a ove informacije biće iskorišćene kao osnova za procenu potreba i pripremu novog LAP-a. Prema popisu iz 2011. godine, na teritoriji opštine živi oko 2.2%, odnosno 287 pripadnika romskog stanovništva.
Prethodni LAP koji je opština usvojila obuhvatao je period od 2014 – 2019. godine i predstavljao je konkretizaciju strategije održivog razvoja Opštine Boljevac koja je doprinela poboljšanju položaja života Roma na teritoriji opštine.
Novim lokalnim akcionim planom biće obuhvaćeni svi izazovi sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice, i sadržaće skup mera i aktivnosti koji treba da dovedu do unapređenja ostvarivanja prava i povećanja socijalne uključenosti Romkinja i Roma. Definisanjem mera LAP-a, lokalna samouprava će nastojati da unapredi položaj Roma u oblasti stanovanja, zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja. LAP predstavlja organizovan napor da se vrlo složena i brojna pitanja Roma u opštini Boljevac rešavaju na efikasan način i uz mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa. Novi lokalni akcioni plan će obuhvatati period od 2021-2024. godine.
Mobilni tim će dobiti punu podršku Projekta prilikom prikupljanja podataka i tokom procesa izrade LAP-a, a kroz obuke koje su planirane za članove mobilnog tima, uporedo će se raditi na podizanju kapaciteta čitavog tima.
Pored toga, na osnovu identifikovanih potreba opštine, tim stručnjaka angažovanih na Projektu radi na pripremi tehničke dokumentacije za realizaciju stambenih rešenja, odnosno stambene zgrade sa 28 stanova koja bi trebalo da primi 112 stanara (što je skoro 40% od ukupnog broja romskog stanovništva na teritoriji opštine). Na ovaj način bio bi rešen najveći deo potreba opštine za smeštajem romskih porodica, a sve sa ciljem unapređenja uslova života Roma i Romkinja u Boljevcu.
Boljevac podršku dobija u okviru projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“, čija je vrednosti 2.681.290 evra. Projekat finansira Evropska unija, kofinansira Vlada Republike Srbije, a ima za cilj održivo unapređenje socijalne inkluzije Romkinja i Roma kroz dalje ulaganje u održive oblike stanovanja, veću dostupnost obrazovnog sistema romskoj deci i jačanje nacionalnih mehanizama inkluzije Romkinja i Roma na lokalnom nivou.
Korisnici projekta su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, lokalne samouprave i Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje projekata iz sredstava EU.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31